Informace ze školní jídelny pro školní rok 2023/ 24

Školní jídelna vaří pro žáky základní, mateřské školy a pro zaměstnance.

Kapacita jídelny:  100 strávníků. Vletošním školním roce vaříme pro cca 85 strávníků.

Pitný režim pro MŠ i ZŠ zajišťujeme po celý den. Výběr minimálně ze tří nápojů, včetně klasické pitné vody z vodovodního řádu.

Provoz ve školní jídelně je zajištěn od 6.30h do 15,00h

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.strávník platí pouze cenu potravin.

  • jidelna1
    jidelna1

Odhlašování obědů

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce obědy povinen odhlásit den předem.

Odhlásit obědy lze e-mailem: sj@zsvtelno.cz
  telefonicky: 799 202 003  SMS
  osobně: děti MŠ p. učitelce v MŠ, děti ZŠ paní kuchařce v jídelně

Není povinností učitelů ZŠ odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka , mohou si oběd vyzvednout pouze první den jeho nepřítomnosti do čistých přinesených nádob v době od 11.30 – 12.00 hodin

Způsob platby

Ve školním roce 2023/2024 budou platby za stravné probíhat paušálně – měsíčně ve výši 720,- na účet školy

pod variabilním symbolem strávníka. Uhraďte do 20. Dne měsíce.

č.u. 0 466 163 389 / 0800
k.s. 0379

Výdej stravy

přesnídávka 8:45 hodin
  oběd 11:45 – 12:45 hodin
  svačina 14:15 hodin
oběd 11:15 – 11:45 hodin
    11:45 – 12:15 hodin

Vaření

Školní jídelna vaří podle doporučených zásad zdravé výživy . Pečlivě je hlídán spotřební koš, který stanoví procento podílu zeleniny, ovoce, ryb, mléka, luštěnin, mléčných výrobků.

Do veškerých dokumentů školní jídelny můžete kdykoliv  nahlédnout ve škole.

Děkujeme za vaše náměty a připomínky.

Informace o alergenech

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Značení alergenů v jídelním lístku:

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen- jedná se o 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

V blízkosti jídelního lístku bude uveden seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Označení přítomnosti alergenu na jídelním lístku je vyznačeno v závorce číslem označující alergen.