Informace o školní družině

Školní družina pracuje ve dvou odděleních, které navštěvují žáci 1. až 5. ročníku ve věku 6 – 12 let. Kapacita je 50 žáků. Počty se během dne mění podle odchodů domů nebo do zájmových kroužků, pokud nejsou součástí ŠD. Školní družina první oddělení je umístěna v přízemí, druhé oddělení je v prvním patře ZŠ. První i druhé oddělení je v prostorné místnosti , která je opticky rozdělena na herní a pracovní část. Herní část je pokryta kobercem, který žáci využívají hlavně při odpočinkových činnostech, hrách se stavebnicemi nebo při komunikativních kruzích. V odpočinkové části se žáci sesedají při odpočinku, relaxaci, četbě, vyprávění, promítání diapozitivů nebo sledování TV a videopořadů. Pro výtvarné a pracovní činnosti jsou místnosti vybaveny stoly a židličkami. Družiny mohou využívat také školní tělocvičnu, výpočetní techniky a krásné prostředí školního pozemku kde je hřiště, pískoviště, houpačky, skluzavka a lezecká stěna.

Činnost žáků je dobrovolná. Je nejvíce zaměřena na sportovní činnosti. Z dalších aktivit je to především výtvarná, pracovní a dramatická výchova. Kromě každodenních činností jako je relaxace, sport a činnosti navazující na výuku, jsou ve školní družině připravovány samostatné akce ( např. soutěže ). Všichni se mohou zúčastnit také akcí připravovaných společně se školou (např. besídky). Žáci se mohou zapojit do pravidelných či příležitostních akcí nebo se věnovat spontánním aktivitám. Pravidelné činnosti jsou dány týdenními plány. Příležitostní akce jsou významnější, některé jsou určeny i pro rodiče.

Přihlášení a odhlášení

Žák je přijat do družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který dostane při nástupu do školy. V zápisním lístku je zapsán časový rozvrh docházky a způsob odchodu žáka. Pokud zákonný zástupce žádá o dřívější uvolnění z družiny než je uvedeno, činí tak na základě písemné omluvenky. Na telefonické žádosti není brán zřetel. Přihlášky eviduje vychovatelka ŠD, o přijetí rozhoduje ředitel školy, který rozhoduje i o eventuelním nepřijetí při vyšším počtu žáků než je kapacita ŠD. V případě mimořádné potřeby mohou být v družině umístěni i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. Ukončení docházky do školní družiny oznámí písemně zákonný zástupce vychovatelce, která na tomto základě žáka odhlásí.

Předčasné ukončení docházky do školní družiny

Jestliže žák vážným způsobem porušuje vnitřní řád školní družiny či ohrožuje zdraví své nebo ostatních spolužáků, může ředitel školy rozhodnout v rámci správního řízení o jeho vyloučení, o kterém budou rodiče informováni písemnou formou. Za prohřešky žáka ve ŠD nelze snižovat známku z chování.

  • sd1
    sd1