Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník

Hlavní 149, 277 38 Mělnické Vtelno,

tel: 326 337 107 e-mail: skola@zsvtelno.cz, IČO: 70992517

Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno                                          

č.j. : 123/2021

kterým se stanovuje výše základní částky pro výpočet úplaty za předškolní vzdělávání dětí v Základní škole Mělnické Vtelno, zřízené obcí Mělnické Vtelno, splatnost úplaty, případné úlevy a osvobozením úplaty.

V souladu s ust. § 123 odst4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ust. § 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a v návaznosti a výši skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů mateřské školy, která je součástí Základní školy Mělnické Vtelno.

Stanovuji pro období od 1.9. 2021 do 31.8. 2022

výši základní částky pro výpočet úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole, která je součástí Základní školy Mělnické Vtelno, zřízené obcí Mělnické Vtelno (dále jen „mateřská škola“) splatnost úplaty, případné úlevy a osvobození od úplaty takto:

1.  Základní částka pro výpočet úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole činí 400,- Kč za kalendářní měsíc za jedno dítě navštěvující mateřskou školu.  Výše základní částky je stanovena v souladu s ust. § 6 odst. 2) vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2. Úplata za kalendářní měsíc je splatná v souladu s ust. § 6 odst. 6) vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně (SIPO)na účet Základní školy Mělnické Vtelno č. 0466163389/0800, není-li mezi ředitelkou Základní školy Mělnické Vtelno a zákonným zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda o jiném způsobu úhrady úplaty.

3. Bezúplatně se v souladu s ust. § 123 odst. 2) školského zákona poskytuje vzdělávání dětem posledního ročníku mateřské školy.

4. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše 4 hodin denně z důvodu rodičovského příspěvku rodičem dítěte, lze částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o třetinu stanovené základní částky. Tím není dotčeno právo ředitelky školy rozhodnout ve smyslu ust. § 123 odst.4)školského zákona o prominutí úplaty. Stanovená částka za pobyt dítěte 4 hodiny denně je stanovena na 280,- Kč

5. V měsíci srpnu podle § 6 odst. 4 vyhlášky č.14/2005 SB. bude snížena úplata na 200,-Kč.

6. Ředitelka základní školy Mělnické Vtelno může ve smyslu ust. § 35 odst. 1) písm. d) školského zákona po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrad. Tím není dotčeno právo ředitelky Základní školy Mělnické Vtelno rozhodnout ve smyslu ust. § 35 odst. 1) školského zákona o ukončení předškolního vzdělávání dítěte z jiných zákonem stanovených důvodů.

7. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnosti prokáže ředitelce školy.

V Mělnickém Vtelně dne 18.6.2021                                                                                                      Mgr. Lucie Veselá,ředitelka ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno