ZŠ a MŠ MĚLNICKÉ VTELNO, okres Mělník

V Mělnickém Vtelně dne 29.8.2023

Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno Č.j. 141/2023

kterým se stanovuje úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Základní škola na základně zákona č.56112004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, § 11 a 14 vydává směrnici o stanovení výše úplaty ve školní družině. 

pro období od 4.9.2023 do 28.6.2024
stanovuji

příspěvek na úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině při ZŠ Mělnické Vtelno na finanční částku 600,-Kč za každé pololetí školního roku

Splatnost úplaty
Příspěvek na úplatu za zájmové vzdělávání se platí bezhotovostně na účet školy
za 1. pololetí školního roku vždy do 15. října
za 2. pololetí školního roku vždy do 15. března

Účel platby
Účelem je stanovení finančního příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků za zájmové vzdělávání na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

Úlevy a osvobození
Příspěvek nebude vybírán v případě, že byl žák v daném pololetí omluven z docházky do školní družiny z důvodu dlouhodobé nemoci (za dlouhodobou nemoc se považuje nepřetržitá nepřítomnost po dobu 1 měsíce).

Sankce
Nebude-li úplata za ŠD uhrazena včas a ve správné výši,může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od 1.dne následujícího měsíce.

Mělnické Vtelno 29.8.2023

Mgr. Lucie Veselá
ředitelka ZŠ a MŠ