1. Řád školní jídelny je součástí provozního řádu školní jídelny a organizačního řádu školy.

2. Školní jídelna je v provozu pro výdej stravy v pracovní dny od 11,15 do 12,30 hodin.

3. Nutnou podmínkou je nezbytná hygiena a bezpečnost školního stravování.

4. Do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují a to jen v době určené pro vydávání obědů. Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán (mimo výdeje oběda do jídlonosičů pro nemocného žáka v první den nemoci žáka).

5. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat kázeň a pořádek před jídelnou, dbát pokynů pedagogického dozoru neběhat po jídelně, dodržovat kázeň v jídelně dbát zásad slušného stolování (omezit hovor na minimum) nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

6. Dozor k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

7. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

8. Stravné se platí na účet školy pod var. symbolem strávníka měsíčně do 20.dne měsíce. Odhlášení obědů je možné v den nepřítomnosti žáka do 6,45 hod telefonicky/sms/. Odhlášené obědy jsou odečítány zpětně podle rozpisu. Pokud vzniknou nesrovnalosti informujte se u vedoucí školní jídelny.  Neodhlášený  oběd si  mohou rodiče  odebrat  ve  školní   kuchyni   v  době  od 11,30 –  12,00 hodin. Při onemocnění žáka si může rodič odebrat oběd pouze 1. den.

9. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy.

V Mělnickém Vtelně 1. 9. 2021

Vedoucí školní jídelnyŘeditelka školy
Eliška ŽipajováMgr. Lucie Veselá