1. Řád školní jídelny je součástí provozního řádu školní jídelny a organizačního řádu školy.

2. Školní jídelna je v provozu pro výdej stravy v pracovní dny od 11,15 do 12,30 hodin.

3. Nutnou podmínkou je nezbytná hygiena a bezpečnost školního stravování.

4. Do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují a to jen v době určené pro vydávání obědů. Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán (mimo výdeje oběda do jídlonosičů pro nemocného žáka v první den nemoci žáka).

5. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat kázeň a pořádek před jídelnou, dbát pokynů pedagogického dozoru neběhat po jídelně, dodržovat kázeň v jídelně dbát zásad slušného stolování (omezit hovor na minimum) nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

6. Dozor k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

7. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

8. Stravné se platí na účet školy pod var. symbolem strávníka měsíčně do 20.dne měsíce.

Strávníci (žáci ZŠ), kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou od následujícího dne do dne uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, u dětí MŠ bude dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d, zákona 561/2004 Sb.

Zákonní zástupci všech strávníků budou informování vždy neprodleně prostřednictvím sms, e-mailu s detaily jejich nedoplatku.

Odhlášení obědů je možné v den nepřítomnosti žáka do 6,45 hod telefonicky/sms/. Odhlášené obědy jsou odečítány zpětně podle rozpisu. Pokud vzniknou nesrovnalosti informujte se u vedoucí školní jídelny.  Neodhlášený  oběd si  mohou rodiče  odebrat  ve  školní   kuchyni   v  době  od 11,30 –  12,00 hodin. Při onemocnění žáka si může rodič odebrat oběd pouze 1. den.

9. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy.

V Mělnickém Vtelně 1. 9. 2021

Vedoucí školní jídelnyŘeditelka školy
Eliška ŽipajováMgr. Lucie Veselá