time 273857 640

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

Informace ke znovuotevření mateřské školy od 25.5.2020

Vážení rodiče,

na základě souboru hygienických pokynů pro MŠ níže specifikujeme podmínky, za kterých bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.

Termín otevření mateřské školy – 25. 5. 2020

 • Provoz mateřské školy: 6:45 – 16:00 hodin
 • Ranní příchod dětí do MŠ je nejpozději do 8:00.
 • Vyzvednutí dítěte po obědě v době od 12:15 do 12:30
 • Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZČR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota. Pokud bude dítě při ranním filtru vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, slabost, apatie…), nebude do mateřské školy přijato! Pokud budou během dne zjištěny u dítěte symptomy nemoci, bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič je povinen neprodleně si dítě vyzvednout.
 • Dítě bude do školky provázet pouze jedna osoba, pro kterou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Doprovázející osoba musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních (v souladu s mimořádnými opatřeními). Do šatny (prostor za vstupními dveřmi) bude povolen vstup současně 2 dětem s doprovodem, kde doprovod předá dítě pověřenému zaměstnanci školy. Ten provede ranní filtr a případně pomůže dítěti s převlékáním. Následně předá dítě další pověřené pracovnici školy a ta dohlédne na řádné umytí rukou v umývárně MŠ. Po té si dítě převezme paní učitelka. Při vyzvedávání platí obdobná pravidla s dodržováním hygienických opatření s ohledem na pobyt venku.
 • Pobyt v šatně (při předání i vyzvednutí dítěte) omezte na co nejkratší dobu.
 • Při vstupu do budovy bude umístěna dezinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.
 • Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.
 • Děti si do MŠ nesmí nosit žádné hračky, knihy ani plyšáky, jídlo a pití, výjimkou bude batoh na vlastní prázdnou láhev označenou značkou dítěte pro potřebu dodržování pitného režimu při pobytu na zahradě v areálu školy.
 • Vzdělávání bude probíhat v areálu mateřské školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Věnujte, prosíme, pozornost manuálu MŠMT – „Ochrana zdraví a provoz MŠ“.
 • Úplata za předškolní vzdělávání bude následující: za květen 105,- Kč, za červen 400,-Kč. Školné se vztahuje na všechny děti (mimo předškoláků), protože se nejedná o přerušení provozu.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Osoby s rizikovými faktory:

1. Věk nad 65let s přidruženými chronickými onemocněními

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze).

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci orgánů či kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Vzor čestného prohlášení

Do mateřských škol by měli své děti umísťovat především rodiče, kteří musí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v mateřské škole, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

Mgr. Lucie Veselá, ředitelka školy

Jana Šulcová, vedoucí MŠ